• Build local capacity of schools and districts to better assist Haitian bilingual students to meet the higher standards through educators conferences, roundtables, workshops and on-going staff development and focus groups
 
 • Deliver continuous educational workshops for parents
 
 • Maintain a resource library
 
 • Serve as a clearinghouse on Haitian language, culture and history
 
 • Translate into Haitian Creole, all New York State Education Department documents that are translated into the five major languages
 
 • Provide technical assistance (via on-site meetings, in office visits, telephone and mail requests) to schools, districts and the community
 
 • Coordinate youth leadership workshops for Haitian high school youngsters
 
 • Publish a quarterly newsletter
 
 • Disseminate content area glossaries and resource materials in English and Haitian Creole
 
 • Provide technical assistance for the annual Haitian Spelling Bee and Career Day
 
 • Plan and coordinate the annual conference on the Education of the Haitian Child
 
 
****** ***** *****
 
 • Òganize konferans pou edikatè, deba, atelye, aktivite devlopman pwofesyonèl, gwoup refleksyon pou devlope kapasite lekòl yo ak distri yo pou yo ede elèv ayisyen rive nan nivo estanda yo mande a
 
 • Sèvi kòm yon sant resous sou lang ayisyen, kilti ayisyen ak istwa ayisyen  
 
 • Òganize atelye enfòmasyon pou paran
 
 • Kreye yon bibliyotèk
 
 • Tradui an kreyòl tout dokiman depatman edikasyon eta Nouyòk pibliye nan senk lang prensipal yo
 
 • Òganize atelye sou lidèchip pou elèv ayisyen ki nan ayskoul
 
 • Pibliye yon jounal kat (4) fwa pa ane
 
 • Devlope/distribye materyèl resous an anglè ak an kreyòl, devlope/ distribye divès glosè nan matyè de baz yo
 
 • Òganize yon seri atelye sou kominikasyon ann angle pou pwofesè bileng ak pwofesè anglè kòm dezyèm lang k ap anseye elèv ayisyen ki poko alèz nan anglè
 
 • Òganize yon konferans sou karyè chak ane pou elèv ayisyen ki nan ayskoul ak lòt aktivite akademik
 
 • Òganize yon konferans sou edikasyon elèv ayisyen chak ane
 
 
Activities and Services -- Aktivite ak Sèvis