The New York State Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center (HABETAC) @ Brooklyn College is one of 14 Bilingual Education Technical Assistance Centers (BETAC) contracted by the New York State Education Department (NYSED).  In 1993, NYSED, the City College of New York School of Education Bilingual Program joined to create the HABETAC @ City College.  Located today at Brooklyn College, HABETAC continues to pursue its commitment to equity and excellence in the education of New York State Limited English Proficient (LEP) students.  
 
The NYS HABETAC @ Brooklyn College provides technical assistance to districts throughout the State of New York that service Haitian youngsters who are LEP.  To reach its goals, HABETAC sponsors educational activities for educators, parents, community-based organizations and students.  In order to enhance the quality of education for the Haitian LEP students and assist them to reach the higher standards, the HABETAC coordinates statewide activities with NYSED and collaborates with the other BETACs and the New York City Department of Education.
 
****** ***** *****
 
Sant Ayisyen pou Asistans Teknik nan Edikasyon Bileng ak Anglè kòm Dezyèm Lang (HABETAC) nan Bouklin Kolèj se yonn nan 14 sant asistans teknik depatman edikasyon eta Nouyòk bay yon kontra pou asiste distri eskolè ki gen elèv Ayisyen ak sèvis ki nesesè pou timoun yo ka reyisi lekòl. An 1993, Depatman Edikasyon nan eta Nouyòk mete ansanm ak pwogram bileng nan  Depatman Edikasyon City College pou yo kreye HABETAC nan City College. Jounen jodi a, Sant sa a chita nan Bouklin Kolèj e li kontinye ap travay pou amelyorasyon edikasyon tout elèv ki poko alèz nan angle.  HABETAC bay asistans teknik nan vil Nouyòk ak tout distri nan eta Nouyòk ki genyen timoun Ayisyen ki poko alèz lan angle.
  
Pou HABETAC  kapab reyalize objektif li, HABETAC òganize aktivite pou edikatè, paran, elèv ak òganizasyon kominotè. HABETAC òganize aktivite ak depatman edikasyon eta Nouyòk, li kolabore ak lòt BETAC yo, ansanm ak Depatman Edikasyon vil Nouyòk. Li fè aktivite sa yo pou li amelyore edikasyon elèv ayisyen ki poko alèz lan anglè e pou li ede elèv yo rive nan nivo estanda yo mande a.
 
 
Mission Statement -- Misyon